Sportowe Talenty

Sportowe Talenty

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

OBOWIĄZKOWE TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zgodnie z art. 28 ust. 2a-2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023  poz. 900 ze zm.) w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII, nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie, testy sprawnościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. Natomiast  rodzic/ prawny opiekun będzie zobowiązany każdego roku szkolnego do przekazania  informacji dotyczącej  masy ciała i wzrostu dziecka.

Więcej informacji na temat ewidencji „Sportowe talenty” mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem strony internetowej – www.sportowetalenty.gov.pl

Podstawa prawna:

Art. 5 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1718)

Art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. a-c ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023  poz. 90)