MobiDziennik

Link do dziennika elektronicznego:

https://zspleczyce.mobidziennik.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA – DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), (dalej RODO), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Łęczycach z siedzibą ul. Topolowa 1, reprezentowana przez dyrektora.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pukaczewski@hotmail.com lub kierując korespondencję na adres administratora.

3. Dane przetwarzane będą na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646) w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), co wyczerpuje przesłanki przetwarzania danych opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.

5. Odbiorcą danych na podstawie umowy powierzenia jest firma WizjaNet Sp. z o.o., świadcząca usługi dostawcy systemu dziennika elektronicznego MobiDziennik wspierające statutową działalność, która przetwarza dane w imieniu szkoły jako ich administratora.

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).

8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).

9. Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO, prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.