Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 11 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce do czerwca 2023 roku. Cele szczegółowe zakładają kompleksowe wspomaganie OWP poprzez:

a) przeprowadzenie adaptacji istniejącej bazy lokalowej w Rozłazinie oraz zakup mebli i TIK, co pozwoli na utworzenie 11 nowych miejsc przedszkolnych; b) zakup wyposażenia placu zabaw przy OWP w Rozłazinie;

c) podniesienie jakości edukacyjnej przedszkolnej we wszystkich 4 OWP poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 128 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym niepełnosprawności), zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 147 dzieci oraz umiejętności uniwersalnych 165 dzieci;

d) szkolenia zawodowe dla 16 nauczycieli (z których co najmniej 15 nabędzie kompetencje), które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci;

e) doposażenie 4 OWP w pomoce dydaktyczne oraz TIK.

Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Łęczyce oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Wartość projektu: 1 252 076,72zł (w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 064 265,21 zł).