Pierwsze spotkanie - 30 września 2021r.

Dnia 30 września 2021r odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.
W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022
Skład nowego Zarządu:
1. Karina Mila - przewodnicząca Rady
2. Hanna Mancewicz - zastępca przewodniczącej Rady
3.  Anna Rutkowska- skarbnik
4. Agnieszka Stefanowska - sekretarz
Członkowie:
1.Agata Kusz
2.Bolesław Kaczmarek
3.Dorota Różańska
Komisja Rewizyjna:
1.Barbarza Żyłka-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Katarzyna Pajączkowska- sekretarz
Członkowie:
1. Lucyna Kalkowska
2. Magdalena Pajączkowska
3. Natalia Płotka
Dziękujemy za zaufanie
Niedługo przedstawimy nasze plany na bieżący rok szkolny 2021/2022.

Pragnę przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole.
Każdego roku w trybie głosowania na pierwszym zebraniu rodziców przeprowadza się wybory do Rad Oddziałowych. Spośród tych osób w każdej klasie wybiera przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera swoje Prezydium w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz skarbnik i funkcjonuje w oparciu o opracowany Regulamin.  Rada Rodziców jest organem społecznym, pełniącym swoje funkcje bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny, współpracuje ona z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Ma charakter wyłącznie opiniotwórczy i pomocniczy. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.
Rada Rodziców zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły. Fundusze ze składek wydatkowane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. Zgromadzone środki są przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły. Są to zadania zarówno cykliczne jak i okazjonalne. Do zadań finansowanych przez Radę należy między innymi:
zakup wszelkiego rodzaju nagród, medali, dyplomów, voucherów np. z empiku dla uczniów wyróżnionych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub sportowe oraz laureatów konkursów;
-zakup upominków dla dzieci ( nie tylko uzdolnionych ,ale koleżeńskich pomocnych i systematycznych)
współfinansowanie imprez tematycznych ;
finasowanie zakupów zgodnie z wnioskami nauczycieli lub dyrektora mających na celu poprawę warunków nauczania lub technicznych szkoły (zakup rolet na okna, )
udzielenie wsparcia finansowego zorganizowanym grupom lub organizacjom ( np. szkolny chór muzyczny )
zakup pomocy dydaktycznych;
oraz inne wydatki okolicznościowe,
Oczywiści jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły!!!
Rodzice !
Dzwońcie,! Pytajcie i Podpowiadajcie!

Szanowni Państwo,
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, razem możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności. Wysokość dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022 wynosi  30 zł na każde dziecko. Z tego 20 zł jest przeznaczone na Radę Rodziców , a 10 zł zostaje w klasie  do wyłącznej dyspozycji klasy do której uczęszcza dziecko i to Państwo wraz z wychowawcą podejmują decyzję na co zostaną przeznaczone te środki. Z przekazanej przez Państwa kwoty 30 zł do wyłącznej dyspozycji Rady pozostaje 20 zł. Wpłat można dokonywać u skarbnika każdej klasy lub wychowawcy,
Z poważaniem
Rada Rodziców