Regulamin konkursu

Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach zaprasza do uczestnictwa w XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Poznajmy las”. Tegoroczne zmagania  przebiegać  będą pod hasłem „Zwierzęta naszych lasów – ptaki”.

I CELE KONKURSU

 • Pogłębienie wiadomości z zakresu budowy i czynności życiowych ptaków;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pospolitych gatunków ptaków;
 • Rozwijanie pozytywnych postaw wobec przyrody;
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • Wdrażanie uczniów do samokształcenia poprzez samodzielne poszukiwanie wiedzy.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy V z terenu województwa pomorskiego.
 • Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.
 • Termin Konkursu – 31 maja 2023r. (środa) godz. 900 w Szkole Podstawowej w Łęczycach.

III FORMA KONKURSU

Na każdym etapie Konkursu uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test konkursowy, dodatkowo na etapie wojewódzkim rozpoznać gatunki ptaków na podstawie głosów (CD).

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zajmują: I, II, III miejsca i otrzymują dyplomy. Konkurs należy do zawodów wiedzy. Najwyższe wyniki z etapu wojewódzkiego mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Uczestnik przystępujący do etapu wojewódzkiego, zobowiązany jest do posiadania i okazania ważnej legitymacji szkolnej.

IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Każda szkoła zgłosi udział w Konkursie do 10 stycznia  2023r. na adres: sekretariat@sp-leczyce.pl
 • Etap szkolny odbędzie się 2 lutego 2023r.
 • Na adres e-mailowy szkoły zgłaszającej udział do 31 stycznia 2023r. zostanie przesłany test konkursowy wraz z kartą odpowiedzi.
 • Eliminacje szkolne i powiatowe organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.
 • Szkolne Komisje Konkursowe zgłaszają organizatorowi nazwiska uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali min. 60% punktów, do 7 lutego 2023r. Uczniowie ci kwalifikują się do etapu powiatowego.
 • Do 10 marca 2023r. organizator przesyła test konkursowy na adres e-mailowy szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego.
 • Szkolne Komisje Konkursowe przeprowadzają eliminacje powiatowe 14 marca 2023r. i przesyłają testy konkursowe organizatorowi do 15 marca 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora sprawdza testy i drogą elektroniczną informuje szkoły o wynikach do 27 marca 2023r.
 • Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się uczniowie, którzy w eliminacjach powiatowych uzyskają min. 70% punktów.
 • Etap wojewódzki odbędzie się 31 maja 2023r. w Szkole Podstawowej w Łęczycach.

V ZAGADNIENIA DO KONKURSU:

 • Wiadomości z zakresu: budowy, czynności życiowych ptaków;
 • Wiadomości z zakresu: występowania, lęgów, pożywienia, znaczenia i zwyczajów ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych gatunków;
 • Rozpoznawanie gatunków na podstawie rysunku lub skanu zdjęcia;
 • Rozpoznawanie gatunków na podstawie głosów (CD).

Charakterystyka podanych poniżej gatunków:

 1. Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 2. Gil (Pyrrhula pyrrhula)
 3. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus)
 4. Kowalik (Sitta europaea)
 5. Myszołów zwyczajny (Buteo buteo)
 6. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita
 7. Puszczyk (Strix aluco)
 8. Rudzik (Erithacus rubecula)
 9. Sikora bogatka (Parus major)
 10. Sójka (Garrulus glandarius)
 11. Trznadel (Emberiza citrinella)
 12. Żuraw (Grus grus)

VI LITERATURA

 1. „Ptaki” Dariusz Graszka Petrykowski, KDC, W-wa 2005 r. (str. 12-99, 127-129 + opis gatunków).
 2. „Ptaki Europy – przewodnik terenowy” Kazimierz A. Dobrowolski, Bolesław Jabłoński, PWN, W-wa 2000 r.
 3. „Ptaki” Einhard Bezzel, Oficyna Wydawnicza MULTICO, W-wa 2000, 2010.
 4. „Biologia. Jedność i różnorodność” Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008r., str. 755-759.
 5. „Głosy ptaków Polski” Zdzisław Pałczyński 2CD, Głosy Ptaków, Puszczykowo 2001 r.

W przypadku pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt z p. Bogusławą Zawiślak – Szkoła Podstawowa im. A. Loreta w Łęczycach tel. 586780720,  lub sekretariat@sp-leczyce.pl  albo 782201409  bzawislak@o2.pl – telefon  i e-mail bezpośrednio  do nauczyciela. 

Konkurs jest wpisany do Wojewódzkiego kalendarza imprez 2022/2023 (Konkurs wiedzy) oraz zgłoszony do KO w Gdańsku jako  zawody  wiedzy organizowane w roku szkolnym 2022/2023 (najwyższe wyniki  z etapu wojewódzkiego mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024). Konkurs zostanie przeprowadzony pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Partnerzy Konkursu: Nadleśnictwo w Strzebielinie, Urząd Gminy w Łęczycach, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańsk.