Regulamin konkursu

Edycja 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu „Poznajmy las”. Tegoroczne zmagania  przebiegać  będą pod hasłem „Zwierzęta naszych lasów – ssaki”.

I. CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków ssaków charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych;
 • Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej budowy i czynności życiowych ssaków leśnych;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Wyrabianie nawyku samokształcenia, wyszukiwania informacji w różnych źródłach informacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV z terenu województwa pomorskiego.
 • Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.
 • Termin konkursu – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 930 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach.

III. FORMA KONKURSU

 • Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Każda szkoła zgłosi udział w konkursie do 11 stycznia  2022r. na adres: sekretariat@sp-leczyce.pl.
 • Etap szkolny odbędzie się 8 lutego 2022r.
 • Na adres e-mailowy szkoły zgłaszającej udział do 4 lutego 2022r. zostanie przesłany test konkursowy wraz z kartą odpowiedzi.
 • Eliminacje szkolne i powiatowe organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.
 • Szkolne Komisje Konkursowe zgłaszają organizatorowi nazwiska uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali min. 60% punktów, do 11 lutego 2022r. Uczniowie ci kwalifikują się do etapu powiatowego.
 • Do 1 kwietnia 2022r. organizator przesyła test konkursowy na adres e-mailowy szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego.
 • Szkolne Komisje Konkursowe przeprowadzają eliminacje powiatowe 5 kwietnia 2022r. i przesyłają testy konkursowe organizatorowi 6 kwietnia 2022r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora sprawdza testy i drogą elektroniczną informuje szkoły o wynikach do 22 kwietnia 2022r.
 • Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się uczniowie, którzy w eliminacjach powiatowych uzyskają min. 70% punktów.
 • Etap wojewódzki odbędzie się 2 czerwca 2022r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach.

V. ZAGADNIENIA DO KONKURSU:

 • Cechy charakterystyczne ssaków;
 • Rozmieszczenie, siedlisko i zwyczaje;
 • Rozmnażanie i rozwój;
 • Pokarm, sposób żerowania;
 • Znaczenie w przyrodzie i dla człowieka;
 • Ochrona i zagrożenia, ciekawostki;
 • Rozpoznawanie gatunków na podstawie rysunku lub skanu zdjęcia;
 • Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt (skan);
 • Znajomość gwary myśliwskiej w zakresie dotyczącym gatunków łownych.

Charakterystyka podanych poniżej gatunków:

 1. Borsuk (Meles meles)
 2. Bóbr (Castor fiber)
 3. Dzik (Sus scrofa)
 4. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
 5. Jeż (Erinaceus europaeus)
 6. Kret (Talpa europaea)
 7. Kuna leśna (Martes martes)
 8. Lis pospolity (Vulpes vulpes)
 9. Mysz leśna (Apodemus flavicollis)
 10. Sarna (Capreolus capreolus)
 11. Wiewiórka pospolita(Sciurus vulgaris)
 12. Wilk (Canis lupus)
 13. Wydra (Lutra lutra)
 14. Zając szarak (Lepus europaeus)

VI. LITERATURA

 1. Ptaki, płazy i ssaki w swoim otoczeniu”, CD-ROM, pakiet edukacyjny; Edu Bawi.pl, Sopot 2011.
 2. „Biologia. Jedność i różnorodność” Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008r., str. 759-767.
 3. „Ssaki Polski” Atlas ,W. Serafiński, WSiP, 1995r.
 4. „I kudłate i łaciate” M. Sołtyńska „Zwierzęta”, Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1986r.
 5. „Vademecum myśliwego” S. Godlewski, Dom Wydawniczy Bellona, W-wa 2004r.
 6. „Ślady i tropy zwierząt” G. Ohnesorge, B. Scheiba, K. Uhlehant, Kieszonkowy atlas, Multico Oficyna Wydawnicza,W-wa1997r.
 7. WWW.medianauka.pl

W przypadku pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt z p. Bogusławą Zawiślak – Szkoła Podstawowa im. A. Loreta w ZS-P w Łęczycach tel.586780720 lub sekretariat@sp-leczyce.pl  albo 782201409 Email:bzawislak@o2.pl – telefon  i e-mail bezpośrednio  do nauczyciela).